İdare ve Tam Yargı Davaları

İdare ve Tam Yargı Davaları

Tam Yargısı Davası Nerede Açılır?

Kamu makamlarınca yapılan hukuka aykırı işlemler nedeniyle bireylerin hakları zarar görmekte ya da menfaatleri ihlal edilebilmektedir. Bu menfaat ve hak ihlalinin ortadan kaldırılabilmesi için ilgili idareye başvuru yapılabileceği gibi bazı durumlarda da kişi zararını tazmin için idari yargıya başvurma gerekliliği duyar. İdareye karşı açılan tam yargı davaları, medeni hukuktaki tazminat davasının idare hukukundaki karşılığı olarak değerlendirilebilir. İptal davaları, sadece idarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı açılabilirken tam yargı davaları, idarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığına bakılmaksızın idarenin gidermekle yükümlü olduğu zararın karşılanması maksadıyla açılır. İdare ve tam yargı davaları, hakları idare tarafından ihlal edilen herkesi yakından ilgilendirir. İdare ve tam yargı davaları konusunda kapsamlı bilgiye, https://www.solmazlaw.com/project/idare-ve-vergi-hukuku/ sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Tam Yargı Davasını Kimler Açabilir?

Tam yargı davası, idari eylem ve işlemin özelliklerine göre Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinde açılabilir. Kişiler, haklarını ihlal eden idari işleme karşı açılan iptal davası için öngörülen dava açma süresi içerisinde direkt tam yargı davası açabilirler. Davacılar, hakları ihlal eden bir idari eyleme karşı dava açma süresi içinde, tam yargı davalarını iptal davasıyla birlikte açabilirler. Hakları ihlal eden idari işlemin icrası nedeniyle doğan zararlar neticesinde, icra tarihinden itibaren dava açma süresi içinde idarenin işlemi dolayısıyla zarar gören tarafından dava açılabilir. İdare ve tam yargı davaları, muntazaman takip edilmesi gereken mühim hukuki mevzular olup profesyonel avukat desteği gerektirebilir. İdare ve tam yargı davaları, hakları ihlal edilen ve menfaatleri zarara uğrayan kişilerce bilinir. Dolayısıyla idarece hakları ihlal edilen ve menfaatleri zarara uğrayan herkes, tam yargı davası açabilir.